غذای اصلی

ماهیچه
جوجه کباب
جوجه با استخوان
ماهی
خوراک مرغ
ته چین مرغ
ته چین زعفرانی
زرشک پلو
باقلا پلو

پیش غذا

ماهیچه
جوجه کباب
جوجه با استخوان
ماهی
خوراک مرغ
ته چین مرغ
ته چین زعفرانی
زرشک پلو
باقلا پلو